Izrada i održavanje 

ffghfghzuzutzutzutzu


  Novosti / Događanja

Obavijesti

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JASENICE

Maslenica,Gojka Šuška

41 23243 JASENICE

Žiro račun: 2407000-1100078813

Tel/Fax: 385 23 655 634

E-mail: tzo.jasenice@zd.t-com.hr

Jasenice, 26.04.2013.g.

Poštovani,

obavještavamo Vas da ste dužni uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za 2013-tu godinu i to: za prve dvije osobe (za svaku) po 45,00 kuna, zatim svaka slijedeća osoba po 20,00 kuna. Zakonom nije određeno tko je prva, druga ili treća osoba.

Molimo Vas da iskoristite mogućnost paušalnog plaćanja do 15. srpnja 2013.godine Ukoliko niste u mogućnosti doći do navedenog datuma u svoju vikendicu i prijaviti se u našem turističkom uredu, molimo Vas da uplatu boravišne pristojbe platite općom uplatnicom u najbližoj pošti ili banci: – žiro račun br.: HR291001005-1716704745 – model: 67 – poziv na broj odobrenja: OIB vlasnika vikendice – opis plaćanja: bp za 2013.g. i navesti prezime i ime vlasnika a za ostale samo imena.

Napomena: djeca do 12 godina oslobođena su plaćanja boravišne pristojbe.

S poštovanjem, TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JASENICE

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JASENICE

-napomena: ove obavijesti ne odnose se na građane koji djelatnost iznajmljivanja obavljaju preko obrta ili trgovačkog društva, iako se djelomično mogu primijeniti i na njihovo poslovanje

Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranjeturistima mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.

Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Uredu za turizam u Zadarskoj županiji, koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje.

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

 •  u svakoj sobi, apartmanu i prostoru za kampiranje vidljivo istaknuti njihovu kategoriju te cijenu najma, odnosno usluga koje se pružaju.

Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama, mogu biti izražene i u još nekoj stranoj valuti (npr. eurima ). Budući da iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici, u cjeniku ističu osnovni iznos boravišne pristojbe po krevetu, odnosno kamp-jedinici, uz napomenu da boravišnu pristojbu plaća iznajmljivač

 •  voditi poimenični popis gostiju ( za svakog gosta ponaosob), bez razlike rade li samostalno ili s turističkom agencijom.

Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku na računalu. Popis gostiju treba čuvati najmanje dvije godine. Popis gostiju koji se vodi u obliku uvezane knjige nije potrebno ovjeravati;

 • voditi evidenciju o prometu-vidi poglavlje o plaćanju paušalnog poreza;
 • za svaku pruženu uslugu gostu izdati račun i zadržati kopiju računa ( ukoliko poslujusamostalno) –podaci koje mora sadržavati račun navedeni su u poglavlju o paušalnom porezu.

Boravišna pristojba ne ističe se posebno u računu budući je iznajmljivači plaćaju u godišnjempaušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici;

 • na ulazu u zgradu, odnosno prostor gdje se pružaju usluge, vidljivo istaknuti naziv uslugena hrvatskom jeziku-vidi poglavlje: Standardizirane ploče za označavanje vrste i kategorije objekata za smještaj;
 •  formirati vlastiti cjenik usluga koje pružaju u svom objektu – detaljnije upute vidi u poglavlju: Obavijest o isticanju cjenika usluga u objektima za smještaj.

Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih tijela;

 • utvrditi normative hrane, pića napitaka, ukoliko uz usluge smještaja pružaju usluge prehrane, te se pridržavati tih normativa;
 • tijekom mjeseca travnja pribaviti liječničko uvjerenje kod svog liječnika primarne zdravstvene zaštite u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Uvjerenje vrijedi 6 mjeseci od dana izdavanja te ga za svaku sezonu treba ponovno pribaviti.

Pored navedenog uvjerenja, iznajmljivači koji gostima pružaju usluge prehrane dužni su svake godine prije početka obavljanja tih usluga pribaviti i potvrdu od ovlaštene zdravstvene ustanove da oni ili članovi njihovog domaćinstva, koji neposredno sudjeluju u pružanju usluge prehrane, nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite;

 • prijaviti Turističkoj zajednici u roku 24 sata po dolasku sve osobe kojima se pružaju usluge noćenja, te u roku 24 sata po odlasku odjaviti njihov boravak.

Prijava i odjava boravka turista u Turističkoj zajednici podnosi se obrascem Prijava i odjava turista u turističkoj zajednici.

Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave i odjave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom inspekcijskog nadzora te radi vjerodostojnosti statističkih podataka o turističkom prometu koje vodi Turistička zajednica!

 • platiti boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu ( paušalna boravišna pristojba):

Iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici.

Na dodatne ( pomoćne) krevete ne plaća se paušalna boravišna pristojba.

Paušalna boravišna pristojba plaća se u 3 jednaka obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza a treći 30. rujna.

Plaćanje obroka paušalne boravišne pristojbe vrši se uplatnicama koje Turistička zajednica dostavlja iznajmljivačima.

Paušalna boravišna pristojba po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-
jedinici, iznosi:

 • Maslenica (razred “B”) – 255,00 kn
 • Rovanjska (razred “C”) – 210,00kn

Paušalnu boravišnu pristojbu može se platiti u Turističkoj zajednici ( bez naknade), ili u Financijskoj agenciji (FINA), pošti ili banci (uz naknadu).

 •  uplatiti članarinu Turističkoj zajednici po slijedećim stopama:
 1. Maslenica – 0,1840 %
 2. Rovanjska – 0,1600 %

Članarina se obračunava po navedenim stopama na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa.

Članarina se plaća u Financijskoj agenciji (FINA), pošti ili banci nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi:

-UPLATITELJ: ime, prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača

-PRIMATELJ: Članarina TZO Jasenice

-MODEL:67

-BROJ RAČUNA PRIMATELJA: 1001005-1716727157

-POZIV NA BROJ ODOBRENJA:67- OIB

-OPIS PLAĆANJA: članarina TZO Jasenice

Članarina se plaća do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ. Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine. Obrazac TZ predaje se Poreznoj upravi zajedno s obrascem Evidencija o prometu (vidi poglavlje o paušalnom porezu na dohodak).

Obrazac TZ, kao i prijavnice iz točke 9., mogu se nabaviti u trgovinama Narodnih novina, knjižarama i papirnicama.

 • prijaviti boravak stranih turista Policiji

nakon prijave turista Turističkoj zajednici, zakonsku obvezu prijave stranih turista Policiji u ime iznajmljivača izvršit će Turistička zajednica.

Radi informiranosti , napominjemo da je strane turiste potrebno prijaviti Policiji u roku 24 sata po dolasku te ih nakon odlaska odjaviti u istom roku. Stoga se iznajmljivači još jednom upozoravaju da se čvrsto pridržavaju zakonskih rokova prijave i odjave boravka turista.

Informacije:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JASENICE tel. 023/655-634

URED ZA TURIZAM ZADAR tel. 023/350-182

DRŽAVNI INSPEKTORAT, ispostava Zadar tel. 023/309-842

POREZNA UPRAVA, ispostava Obrovac tel. 023/201-940

POLICIJA, ispostava Obrovac tel.023/689-002

OBAVIJEST O PLAĆANJU POREZA NA DOHODAK U GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU (paušalni porez)

Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, propisano je da iznajmljivači plaćaju porez na dohodak od iznajmljivanja u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici(paušalni porez).

Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalni porez.

1.OBVEZNICI PLAĆANJA PAUŠALNOG POREZA

Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači osim onih koji su u sustavu PDV-a (oni plaćaju

porez po određenoj stopi na ukupni prihod).

2. PRIJAVA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA

Radi evidencije u registru poreznih obveznika (dalje u tekstu: registar), Poreznoj upravi dužni

su se prijaviti:

-građani koji počinju s iznajmljivanjem i to u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za

obavljanje djelatnosti radi upisa u registar;

-iznajmljivači kod kojih je došlo do promjene u broju osnovnih kreveta ili kamp-jedinica i to

u roku od 8 dana od dana izdavanja novog odobrenja kojim se utvrđuje nastala promjena radi

evidencije iste promjene u registru;

-građani koji prestanu s iznajmljivanjem i to u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja o

prestanku obavljanja djelatnosti radi brisanja iz registra.

Prijava u registar vrši se pri Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili

uobičajenog boravišta (ovo je važno za građane koji djelatnost iznajmljivanja obavljaju na

području općine Jasenice, a prebivalište ili uobičajeno boravište imaju na području neke druge

općine ili grada.

3. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA

Paušalni porez rješenjem utvrđuje Porezna uprava nadležna prema mjestu prebivališta

ili uobičajenog boravišta ( napomena: građani koji djelatnost iznajmljivanja obavljaju na

području općine Jasenice, a prebivalište ili uobičajeno boravište imaju na području grada ili

općine u kojima je uveden prirez, plaćaju još i prirez paušalnom porezu).

Tako utvrđeni paušalni porez je konačan te građani n po ovoj osnovi ne može podnijeti

godišnju poreznu prijavu.

Rješenje Porezne uprave vrijedi i u narednim godinama, sve do donošenja novog

rješenja.

Rješenje o plaćanju godišnjeg paušalnog poreza Porezna uprava dostavlja

iznajmljivačima na kućnu adresu.

4. IZDAVANJE RAČUNA ZA PRUŽENE USLUGE

Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.

Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),

datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu

cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.

Paušalna boravišna pristojba ne navodi se u računu.

Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava

iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.

5. EVIDENCIJA O PROMETU

Iznajmljivač je dužan voditi evidenciju o prometu.

To je evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja

posebno za svaku kalendarsku godinu.

U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju dana evidentira sve račune izdane toga dana.

Evidencija o prometu vodi se na propisanom obrascu EP.

Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj

upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja

ostvarenih prihoda (ukoliko oni prelaze iznos od 230.000,00 kn, iznajmljivač ulazi u sustav

PDV-a te porez ne može plaćati u paušalnom iznosu).

Evidencija o prometu predaje se zajedno s obrascem TZ (obračun članarine TZ).

6. PLAĆANJE PAUŠALNOG POREZA

Paušalni porez plaća se prema rješenju Porezne uprave i to tromjesečno, do kraja svakog

tromjesečja, u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza, odnosno razmjerno broju tromjesečja za

koji se obveza utvrđuje.

Paušalni porez plaća se uplatnicama koje Porezna uprava za svako tromjesečje dostavlja

iznajmljivačima na kućnu adresu.

STANDARDIZIRANE PLOČE ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE

OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ

Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske

usluge u domaćinstvu propisana je obveza isticanja standardiziranih ploča za sve objekte u

kojima se pružaju usluge smještaja.

Iznajmljivači su dužni nabaviti standardizirane ploče te ih postaviti na objekte u

kojima se vrši iznajmljivanje soba i apartmana odnosno na ulazu u prostor za kampiranje.

Standardizirane ploče izrađuju fizičke i pravne osobe (obrti, poduzeća), koje su od

Ministarstva turizma ishodile odobrenje za njihovu izradu.

Iznajmljivači naručuju standardizirane ploče kod proizvođača te snose troškove njihove

izrade.

Upozoravamo iznajmljivače da ploče naručuju isključivo kod ovlaštenog proizvođača!

Ovlašteni proizvođač:

KORDUN – marketing d.o.o.

Matka Laginje 10

47000 KARLOVAC

Tel. 047/645-561

E-mail:prodaja-lav@kordun.hr

OBAVIJEST O ISTICANJU CJENIKA USLUGA

U OBJEKTIMA ZA SMJEŠTAJ

U objektu (soba, apartman,prostor za kampiranje), u kojem iznajmljivač pruža usluge

smještaja i obavlja ugostiteljsku djelatnost, mora biti istaknut cjenik usluga.

Cjenik sadrži podatke o:

-cijenama usluga koje se pružaju, obavezno izraženim u kunama (uz kune, može i u nekoj

stranoj valuti-eurima),

-iznosu boravišne pristojbe u kunama po osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici uz

naznaku da boravišnu pristojbu plaća iznajmljivač-vidi točku 1. i 10.,

-kapacitetu, vrsti i kategoriji objekta

(podatci se nalaze u Rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu).

CIJENIK NIJE POTREBNO OVJERAVATI KOD NADLEŽNIH TIJELA.

Biciklizam

paklenica croatia cycling 2137796585

 

Ova jednosmjerna biciklistička ruta vodi kroz pitoreskna podvelebitska sela kojima dominira tradicijska arhitektura u kamenu, uz mnoštvo vrijednih kulturno-povijesnih lokaliteta te prekrasne vidike na planine i more. Ruta polazi iz središta Starigrada-Paklenice (1). Na raskrižju (2) je moguće skrenuti lijevo te posjetiti jedinstvena kamena spomen znamenja – MIRILA (A), do kojih se stiže nakon 1 km vožnje uzbrdo.

Glavna staza vodi ravno, pored starih bunara i gusterne (B), nekadašnjih glavnih mjesnih izvora pitke vode. U zaseoku Marasovići preporučamo posjetiti novouređenu etno kuću (C) s malom etnografskom zbirkom i tradicionalnom dalmatinskom konobom. Odavde se moguće uputiti u obilazak NP Paklenica (D) ili se spustiti na najljepšu starigradsku plažu Kulina, poznatu po Večkoj kuli (E) koja čuva tajnu kralja Pasoglava…

Skretanjem desno pred samim ulazom u NP Paklenica (3) nastavlja se vožnja glavnom stazom, koja je na dionici do zaseoka Dadići/Škiljići opremljena poučnim panoima te Vas vodi na “Kratko putovanje kroz prošlost” (F). Slijedi ugodna vožnja uz tradicionalne suhozide i stara sela, s prekrasnim pogledom na more.

 

Ponad zaseoka Jurline nalazi se još jedna krasna stara gusterna (G), a iz zaseoka Jusupi (4) moguće je spustiti se do središta Selina i mjesne ljepotice – prirodne šljunčane plaže Pisak. Iz zaseoka Reljani spušta se na glavnu cestu (5) uz koju se vozi 1km, nakon čega se ponovno skreće na makadam (6), te stiže do vrijednog povijesnog lokaliteta – ostataka kasnoantičke Gradine Modrič(H). Odavde se pruža veličanstveni pogled na more i duboko u kopno usječenu uvalu, interesantnu zbog vrulja, stupova slatke vode koji izviru kroz morsko dno.

Nakon spuštanja u središte Modriča skreće se lijevo između ceste i suhozida (7), oprezno se prelazi glavna cesta i stiže na autobusnu postaju, uz koju se nalazi uređeni izvor pitke vode imena Vrilo Velebit. S ove lokacije moguće je nastaviti vožnju rutom 2 ili se istom stazom vratiti u Starigrad-Paklenicu. Nezaboravan doživljaj jedinstvenog spoja mora i planine u povratku je posve drugačiji i još intenzivniji.

 

Ova kratka, ali atraktivna ruta vodi kroz karakterističan krajolik kamenjara isprepletenog niskim raslinjem kojim dominiraju tišina i pogled na padine Velebita.
Ruta kreće s autobusne postaje u Modriču (1) uz koju se nalazi uređeni izvor pitke vode pod nazivom Vrilo Velebit. Duboko u kopno usječena uvala Modrič zanimljiva je zbog pojave vrulja, stupova slatke vode koji izviru kroz morsko dno. Nakon oprezna prelaska glavne prometnice slijedi uspon ulicom Put hrvatskih brigada do raskrižja (2) na kojemu se nastavlja lijevo prema selu Kitnasta Glavica. Sa staze se pruža predivan pogled na more i planine koji daje snagu za vožnju uzbrdo. Slijedi ugodna vožnja kroz karakterističan pejzaž kojim dominiraju kamenjar i nisko raslinje. Na raskrižju (3) se skreće lijevo i ulazi u selo Kitnasta Glavica.

U samom selu (4) je potrebno kratko gurati bicikl (60m), nakon čega se ponovno vozi dobro uređenim makadamom prema jugoistoku. Smirujuću tišinu povremeno prekidaju tek pastiri sa stadima ovaca na ispaši. Na raskrižju (5) se dotiče ruta 3 koja lijevo vodi prema selu Zelenikovac. Nastavlja se ravno te se nakon prolaska ispod dalekovoda i nadvožnjakom iznad autoceste, na križanju (6) skreće desno i nastavlja sjevernom stranom velikog kamenoloma.

Na povratku u Modrič se prolazi ispod autoceste (7) i nastavlja starom glavnom cestom omeđenom tradicionalnim kamenim rubnicima. Na raskrižju (8) je moguće skrenuti lijevo u središte Rovanjske gdje je vrijedno posjetiti srednjovjekovnu crkvicu neobične arhitekture, Sv. Juraj (I), smještenu na samoj obali. U neposrednoj blizini ovog raskrižja nalazi se i Modrič špilja (J), zaštićeni geomorfološki spomenik prirode.

Ulaz u špilju se nalazi nad samom morskom obalom, s pogledom na tragove srednjovjekovne Gradine Modrič s druge strane uvale. Špilja je uređena za organizirane turističke obilaske, što svakako preporučamo učiniti za vrijeme boravka na našem području.

Ruta vodi kroz karakterističan krajolik kojim se izmjenjuju morsko-planinski pejzaži te dotiče iznimno atraktivne povijesne i prirodne lokalitete.
Ruta polazi od velikog križanja u Maslenici (1) s kojega se skreće na dobro uređeni makadam. Nakon ugodne vožnje kroz nedirnutu prirodu na raskrižju (2) se skreće lijevo i nastavlja kroz kamenolom u smjeru sjeverozapada, s pogledom na velebitske vrhove u daljini. Slijedi dvostruko raskrižje na glavnoj cesti (3). Nakon 2. raskrižja skreće se desno na makadam i nastavlja do idućeg raskrižja (4) na kojemu se ponovno skreće desno. Dalje se vozi kroz karakterističan kamenjar ukrašen niskim raslinjem.

Po prelasku iznad autoceste i podno dalekovoda lagano se spušta do raskrižja (5), odakle je moguće nastaviti ravno prema selu Kitnasta Glavica (Ruta 2) ili pratiti glavnu trasu ove rute koja vodi desno prema selu Zelenikovac. Vožnju laganom uzbrdicom prate smirujuća tišina i pogledi na velebitske vrhunce, a često se ovdje susreće inače rijedak prizor stada ovaca na ispaši. Ubrzo nakon idućeg skretanja lijevo na raskrižju (6) se stiže na veliki plato podno sela Zelenikovac.

Vozi se ravno, uz tradicionalan suhozid, iza kojega se cestom spušta desno u smjeru juga. Staza ubrzo skreće lijevo (7), uz autocestu, do prvog podvožnjaka (8). Nakon prolaska ispod autoceste nastavlja se prema jugu. Po dolasku na glavnu cestu (9) kratko se vozi desno, oprezno prelazi cesta i stiže do odvojka koji vodi lijevo prema vidikovcu Pariževačka glavica (K), mjestu snimanja legendarnih filmova o Winnetouu i najljepšeg pogleda na kanjon rijeke Zrmanje.

Glavna staza vodi desno, uz cestu prema Jasenicama. Na raskrižju (10) se vozi lijevo lokalnom cestom kroz selo Šarlići, uz pitomu zelenu dolinu.

Na istom križanju se može skrenuti desno prema mjestu Jasenice, gdje se preporuča posjet crkvi Sv. Jeronima (L), u cijelosti sagrađenoj od kamena. Nakon izlaska iz sela Šarlići nastavlja se u smjeru jugozapada prema Novigradskom moru. Na raskrižju (11) odvojak lijevo vodi do vidikovca (N) s kojega se pruža predivan pogled na stoljetne maslinike, more i romantičnu plažu u podnožju vidikovca. Glavna staza vodi desno, natrag u Maslenicu gdje je avantura i počela.

village zrmanja 1

 

Ova najduža i uglavnom asfaltirana staza vodi kroz atraktivan krajolik isprepleten razigranim tokovima, impozantnim kanjonima, skrivenim izvorima i ušćima rijeke Zrmanje i njenih pritoka.
Staza počinje uz državnu cestu Obrovac-Gračac, na odvojku koji se strmo i zavojito spušta prema mjestu Kaštel Žegarski(1). Nakon 4,5 km(2) moguće je skrenuti desno na makadamski put prema selu Ravni Golubić. Iz sela vodi označena planinarska staza do vidikovca (A) s kojega se pruža prekrasan pogled na ušće rijeke Krupe u Zrmanju. Nakon 5,8 km (3) slijedi još jedan desni odvojak koji makadamskim putem vodi do mjesta s kojega se pruža zadivljujući pogled na kanjon rijeke Krupe.

Svakako preporučamo spuštanje planinarskom stazom do Kudina mosta(B). Glavna staza vodi dalje cestom i nakon manje od jednog kilometra stiže do još jednog vidikovca s pogledom na ušće rječice Krnjeze u Krupu (4).

Odavde se staza spušta prema manastiru Krupa (C), nakon čega se stiže u Kaštel Žegarski, polazište za rafting i kajak izlete. Od Kaštel Žegarskog skreće se desno prema Obrovcu, a vožnju prati nezaboravan pogled na duboko usječen kanjon Zrmanje i na velebitske vrhove. Po izlasku iz sela Bogatnik, na 23,9 km, staza se odvaja desno prema Bilišanima. Na 29,3 km staza nastavlja asfaltom prema Bilišanima te nakon 1,6 km skreće desno na makadam i stiže do Muškovaca. Ovdje se je moguće odmoriti i okrijepiti, prošetati do prekrasnog slapa zvanog Berberov buk (D), obići selo Ogare te se osvježiti kupanjem u kristalno čistim vodama rijeke Zrmanje.

Upravo ovdje završavaju i uzbudljive rafting avanture jer se u nastavku tok Zrmanje smiruje da bi se konačno rijeka spojila s morem. Od (8) do (9) staza nije posebno označena a vozi se lokalnom cestom.

 

pdf Preuzmi prospekt - Biciklizam

Rafting/Kanuing

rafting

 

Rafting na brzacima rijeke Zrmanje sve avanturiste ostavlja bez daha. U ljetnim mjesecima zbog nižeg vodostaja organizira se vožnja kanuima i kajacima.
RIVA d.o.o.

tel: +385 23 689-920,

info-raft@post.t-com.hr

www.yurt.net

Izleti

Bezbroj je mogućnosti kojima možete oplemeniti svoj boravak na našoj rivijeri. Nacionalni parkovi Paklenica, Krka, Kornati i Plitvička jezera te parkovi prirode Velebit, Vransko jezero i Telaščica, oduševit će Vas beskrajnom ljepotom prirode, a povijesne gradske jezgre Zadra, Nina i Paga savršenim skladom drevnog i modernog.

Dojmljivu ljepotu planine Velebit najintezivnije ćete doživjeti na foto safari izletima. Plovidba morem do slapova rijeke Zrmanje nezaboravan je doživljaj….

Čak tri lokaliteta s UNESCO-ova popisa svjetske baštine nalaze se u neposrednoj blizini – NP Plitvička jezera, povijesna jezgra grada Trogira i katedrala Sv.Jakova u Šibeniku…

 

zadar

 

Zadar – središte regije, grad začet prije 3.000 godina, zadivljuje svojom arhitekturom, muzejima i crkvama, te bogatim kulturno-zabavnim životom.

 

Canyon of Paklenica1

 

Između najvišeg vrhunca Velebita (Vaganski vrh, 1758 m) i obale Jadranskog mora, na površini od 95 km , prostire se Nacionalni park Paklenica. Najatraktivnije obilježje daju mu monumentalni kanjoni Velike i Male Paklenice, čije su okomite litice visoke i preko 400m, učinile Paklenicu svjetski poznatim alpinističkim odredištem.

Stare bukove šume, drugi po veličini u Europi rezervat crnog bora, tajanstvene špilje, endemično bilje, velik broj životinjskih vrsta oplemenjuju ovaj iskonski prirodni ambijent. NP Paklenica predstavlja izazov svakom ljubitelju prirode: izletniku, planinaru, alpinistu, avanturistu…

zavizan

 

Područje je proglašeno nacionalnim parkom zbog izrazite raznolikosti krških fenomena, bogatstva živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru.

Površina parka iznosi 109 km2, a unutar istog nalazi se strogi rezervat Hajdučki i Rožanski kukovi, koji predstavlja specifičan geomorfološki fenomen na kojemu je do sada otkriveno više od 150 jama, od kojih je najpoznatija Lukina jama, jedna od najdubljih u svijetu uopće, otkrivena 1999. godine.

Kornati

 

Nacionalni park Kornati čini veći dio grupe otoka Kornati u hrvatskom dijelu Jadrana u srednjoj Dalmaciji, zapadno od Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji.

Nacionalnim parkom je proglašen 1980. i tada je stavljen pod zaštitu. Ukupna površina parka je oko 220 km² a sastoji se od 89[1] otoka, otočića i hridi. Od površine parka, samo oko 1/4 je kopno, dok je preostali dio morski ekosustav.
Obiluje prirodnim i kulturnim posebnostima. Okomite litice “krune” kornatskih otoka okrenute prema otvorenom moru najpopularniji su fenomen ovoga parka. One su i staništa rijetkih vrsta.

National park Krka 3

 

Krka je sedmi nacionalni park u Hrvatskoj poznat po velikom broju jezera i slapova. Dobio je ime po rijeci Krki koja je dio parka. Nacionalni park je lociran u središnjoj Dalmaciji nizvodno od Miljevaca, a samo par kilometara sjeveroistočno od grada Šibenika. Obuhvaća područje uz rijeku Krku koja izvire u podnožju planine Dinare kod Knina, teče kroz kanjon dug 75 km, protječe kroz Prokljansko jezero, te utječe u Šibenski zaljev.

Prostire na 142 kvadratna kilometra, od kojih 25,6 kvadratnih kilometara čini vodena površina. Rijeka Krka danas ima 7 sedrenih slapova i njezine ljepote predstavljaju prirodni krški fenomen, koji se preporučuje posjetiti u proljeće i ljeti jer je tada u punom sjaju, a možete se i osvježiti u čistoj vodi.

plitvice

 

Nacionalni park Plitvička jezera osobita je geološka i hidrogeološka krška pojava. Kompleks Plitvičkih jezera proglašen je nacionalnim parkom 8. travnja 1949. godine. To je najveći, najstariji i najposjećeniji hrvatski nacionalni park. Predstavlja šumovit planinski kraj u kojem je nanizano 16 manjih i većih jezera kristalne modrozelene boje.

Jezera dobivaju vodu od brojnih rječica i potoka, a međusobno su spojena kaskadama i slapovima. Sedrene barijere, koje su nastale u razdoblju od desetak tisuća godina, jedna su od temeljnih osobitosti Parka.

zrmanja

 

Zrmanja je rijeka u južnoj Hrvatskoj, izvire ispod planine Poštak u južnom dijelu Like, a ulijeva se u Novigradsko more 12 kilometara od Obrovca. Plovna je od Obrovca do ušća, za manja plovila. Najznačajniji pritok je rječica Krupa.

Planinarenje

planinarenje

 

Na širem području Parka prirode Velebit i Nacionalnom parku Paklenica cijeli je niz atraktivnih lokaliteta do kojih vode uređeni planinarski putovi i staze od onih turističkih, laganih, pa sve do najzahtjevnijih koji vode do najviših vrhova Velebita (Vaganjski vrh 1758 m, Sveto brdo 1753 m).   www.paklenica.hr


  Novosti / Događanja

IMG 4000 Edit